Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Financovanie

Zelenšie zdaňovanie osobných áut, pri ktorom sa lepšie zohľadnia emisie a rozšíri sa aj na fyzické osoby, by mohlo podľa odhadu MF priniesť štátu takmer pol miliardy eur. Ozdraveniu verejných financií na príjmovej strane rozpočtu by mohlo významne pomôcť vyššie zdanenie negatívnych externalít. Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu opatrení, ktorý zverejnilo v […]

EXIMBANKA SR, exportno-úverová agentúra zameraná na podporu slovenského exportu, k 15.7.2023 zaviedla nové pravidlá modernizácie exportných úverov. Tieto pravidlá, ktoré sa vydali v súlade s Konsenzom OECD[1], majú za cieľ prispôsobiť sa aktuálnym potrebám exportérov, financujúcich bánk a zahraničných odberateľov, ako aj reflektovať dynamiku finančných trhov a technologický pokrok, najmä v oblasti zelených technológií. Implementácia modernizovaných […]

EXIMBANKA SR prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností podporila export v prvom polroku 2023  v celkovej výške 721,3 mil. eur. Podľa polročných údajov a priebežného plnenia rozpočtu je vysoko pravdepodobné, že majetková angažovanosť EXIMBANKY (súčet bankovej a poistnej angažovanosti, čiže veľkosť banky) dosiahne ku koncu roka historicky najvyššiu hodnotu a narastie oproti minulému roku o 22 %. Celková banková angažovanosť […]

EXIMBANKA SR v rámci agendy rozvojovej spolupráce prináša slovenským exportérom nové príležitosti expandovať a uspieť na trhoch rozvíjajúcich sa krajín.  Firmám tak otvára dvere na zaujímavé teritóriá, s možnosťou získať finančnú podporu EXIMBANKY SR či medzinárodných finančných inštitúcií. Vzhľadom na narastajúce globálne humanitárne a rozvojové potreby sa zvyšuje tlak na rozvíjajúce sa krajiny, aby posilňovali aktivity v oblasti rozvojovej […]

EXIMBANKA SR prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností podporila export v prvom polroku 2023 v celkovej výške 721,3 mil. eur. Podľa polročných údajov a priebežného plnenia rozpočtu je vysoko pravdepodobné, že majetková angažovanosť EXIMBANKY (súčet bankovej a poistnej angažovanosti, čiže veľkosť banky) dosiahne ku koncu roka historicky najvyššiu hodnotu a narastie oproti minulému roku o […]

S cieľom oceniť najlepšie exportné firmy pôsobiace na slovenskom trhu EXIMBANKA SR prináša novú výzvu pre podnikateľov s aktívnou orientáciou na zahraničné trhy. Výzva je určená pre firmy, ktoré svojimi exportnými aktivitami prispievajú k pozitívnym zmenám a zlepšeniu kvality podnikateľského prostredie a spoločnosti a pomáhajú budovať dobré meno pre Slovensko v zahraničí. V rámci novej […]

Slovenské firmy majú už po štvrtýkrát možnosť zapojiť sa do výzvy cez Slovak Challenge Fund (SCF) a ponúknuť svoje inovatívne riešenie na niektorú z rozvojových tém v štyroch krajinách. Cieľom SCF je nájsť na Slovensku riešenia, ktoré majú potenciál pomôcť so špecifickými rozvojovými cieľmi. „Celosvetovým trendom pri zvyšovaní vplyvu rozvojových aktivít je získavanie súkromných finančných zdrojov. UNDP a […]

Eximbanka SR, exportno-úverová agentúra zameraná na podporu slovenského exportu, k 15.7.2023 zaviedla nové pravidlá modernizácie exportných úverov. Tieto pravidlá, ktoré sa vydali v súlade s Konsenzom OECD[1], majú za cieľ prispôsobiť sa aktuálnym potrebám exportérov, financujúcich bánk a zahraničných odberateľov, ako aj reflektovať dynamiku finančných trhov a technologický pokrok, najmä v oblasti zelených technológií. Implementácia […]

Ako reakciu na situáciu na trhu s úrokovými sadzbami pre podnikateľské úvery EXIMBANKA SR mediálne posilňuje ponuku na zvýhodnené financovanie zo zdrojov Európskej investičnej banky (EIB). Úver je určený slovenským malým a stredným podnikom (MSP) a stredne veľkým podnikom (MID-CAPS) na financovanie ich investičných projektov a prevádzkového kapitálu. Úvery poskytované z úverovej linky EIB sú […]

EXIMBANKA SR hostila partnerské exportno-úverové agentúry (ďalej ECAs) z krajín regiónu V4 a Rakúska na konferencii v Modre a vytvorila inšpiratívny priestor pre zdieľanie spoločných tém a príležitosti na spoluprácu s partnermi. Vzhľadom na narastajúce výzvy v medzinárodnom obchode musia exportno-úverové agentúry hľadať nové možnosti podpory pre exportné firmy, vďaka čomu tieto firmy majú možnosť zvýšiť schopnosť presadiť […]

  EXIMBANKA SR v rámci agendy rozvojovej spolupráce prináša slovenským exportérom nové príležitosti expandovať a uspieť na trhoch rozvíjajúcich sa krajín.  Firmám tak otvára dvere na zaujímavé teritóriá, s možnosťou získať finančnú podporu EXIMBANKY SR či medzinárodných finančných inštitúcií. Vzhľadom na narastajúce globálne humanitárne a rozvojové potreby sa zvyšuje tlak na rozvíjajúce sa krajiny, aby posilňovali aktivity v oblasti […]

Globálna energetická kríza výrazným spôsobom ovplyvnila domácnosti i podniky takmer vo všetkých odvetviach. Situácia na trhoch s energiami bude aj v roku 2023 napätá, predpokladá štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), zameraná na aktuálnu problematiku riešenia energetických výziev. Efektívne riešenie pre slovenské podniky predstavuje Energetický úver od EXIMBANKY SR. Napriek pomerne vlažným scenárom prebiehajúcej energetickej krízy štúdia naznačuje […]

Eximbanka SR má s platnosťou od 29. decembra 2022 vo vedení dvoch nových členov. Novým členom Rady banky a zároveň novým generálnym riaditeľom sa stal Marián Janočko. Rastislav Podhorec je rovnako novým členom Rady banky a zároveň novým námestníkom. „Mojou víziou je v čo najvyššej miere a v čo najkratšom čase podporovať slovenských podnikateľov v rámci mandátu Eximbanky. Tam, kde podnikom nevedia […]

Za účelom zvýšenia klimatickej odolnosti, exportno – úverové agentúry (ECAs) v súčasnosti finalizujú revíziu pravidiel pre štátnu podporu exportných úverov zameraných na adaptáciu resp. zmierňovanie dopadov zmeny klímy. EXIMBANKA SR je do prebiehajúcich rokovaní aktívne zapojená už od samého začiatku, s cieľom presadiť do novelizovanej regulácie pravidlá, ktoré umožnia získať slovenským exportérom flexibilnejšie možnosti podpory. Po […]

EXIMBANKA SR reaguje na vzniknutú situáciu v súvislosti s prudkým nárastom cien energií novým produktom – energetický úver. Energetický úver je určený pre podnikateľov a má slúžiť ako nástroj na preklenutie obdobia poznačeného zvýšenými energetickými nákladmi. Dopad rastúcich cien na firmy závisí od ich energetickej náročnosti a mnohé podniky narážajú na problémy s udržaním platobnej bilancie. Niektoré firmy […]

EXIMBANKA SR predstavila  slovenským exportérom exportný dokumentárny akreditív. Ide o nástroj, ktorý môže firmám výrazne pomôcť pri realizácii ich obchodných kontraktov a zároveň zvýši ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. Hlavným účelom tohto produktu je podporiť firmy s limitovanými možnosťami v komerčných bankách. Uvedenie tohto produktu vychádza z podstaty komplementárnej role EXIMBANKY SR a súčasne stratégie, v rámci ktorej aktívne reaguje na aktuálne […]

Návrat hore