Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Výsledky SARIO za rok 2023

Agentúra SARIO priniesla nové pracovné miesta do regiónov a sprostredkovala slovenským firmám tisícky obchodných rokovaní.

Slovensko je investormi vnímané ako atraktívne biznisové centrum a slovenské firmy ako spoľahliví a konkurencieschopní obchodní partneri. Nasvedčujú tomu výsledky agentúry SARIO za rok 2023.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uzavrela 25 investičných projektov v objeme 1,23 miliardy EUR a s potenciálom vytvoriť takmer 4 400 nových priamych pracovných miest, zrealizovala viac ako 80 podujatí na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP).

Za výsledkami je systematická, agilná práca, praxou ocenená kvalita agentúrou poskytovaných služieb a spolupráca s relevantnými partnermi,“ skonštatoval generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

V rámci medziročného porovnania s rokom 2022 získala agentúra vyšší počet investorov prichádzajúcich zo zámoria — USA, Kanady a tiež Kórejskej republiky. Najsilnejší európsky investor je už tradične Nemecko. Najviac projektov je z oblasti automobilového priemyslu (vrátane elektromobility) a strojárstva.

LINK Výsledký SARIO za rok 2023 — Infografika tu!

Takmer dve tretiny z uzavretých investičných projektov smerujú do regiónov stredného a východného Slovenska, pričom podiel novovytvorených pracovných miest na všetkých SARIO projektoch je až 73%.

Som rád, že značná časť nových investícií smeruje do regiónov s vyššou nezamestnanosťou, čím sa nám darí neustále znižovať regionálne rozdiely a zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Slovenska. Záujem o tieto lokality evidujeme aj medzi potenciálnymi investormi, ktorí môžu vytvoriť až 20 200 miest,“ doplnil Robert Šimončič.

Dáta k uzavretým, ale aj k 60-tim rozpracovaným projektom agentúry SARIO dokazujú, že investori z celého sveta naďalej považujú Slovensko za potenciálne vhodnú lokalitu pre umiestnenie svojich prevádzok aj z hľadiska obchodnej spolupráce v oblasti výroby, ale aj R&D pracovísk či centier zdieľaných služieb.

Agentúra pripravila desiatky príležitostí a podujatí s cieľom podporiť slovenský obchodný potenciál na zahraničných trhoch, pričom mnohé už priniesli konkrétne úspechy. Stovky firiem, ktoré využili v predošlom roku naše pro-exportné služby a služby na podporu internacionalizácie pochádzajú z rôznych sektorov a často prinášajú inovatívne produkty a služby.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu za rok 2023 zorganizovala 31 podnikateľských misií, zrealizovala 6 vlastných kooperačných podujatí, zabezpečila účasť slovenských podnikov na 11 medzinárodných veľtrhoch, pripravila 59 vzdelávacích aktivít a vypracovala 109 obchodných dopytov.

V rámci rozvoja zahraničného obchodu a internacionalizácie slovenských firiem pracujeme  s viacerými nástrojmi. Viac ako 1000 slovenských firiem využilo príležitosti prezentovať svoj potenciál a presadiť sa na globálnych trhoch, absolvovalo tisícky obchodných rokovaní, nadviazalo nové kontakty a úspešne vygenerovalo konkrétne výsledky i kooperácie,“ uzavrel Robert Šimončič.

Okrem komplexnej podpory exportu slovenských subjektov na globálne trhy sa agentúra zamerala aj na aktivity pre iniciovanie transferu inovatívnych technológií do výrobnej praxe, osvetu, vytváranie nových príležitostí a funkčných kooperačných platforiem.

Ciele a priority Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu pre rok 2024 ostávajú rovnaké — podpora prílevu zahraničných investícií s vysokou pridanou hodnotou a exportným potenciálom na Slovensko, ako aj podpora exportu slovenských produktov, služieb, technológií na rýchlorastúce trhy v duchu posolstiev značky Slovenska.

Zdroj: SARIO

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore